strona główna mapa strony kontakt
 

Miejscowość Górki

„Miejscowość Górki” , która z czasem stanowiła integralną część Dubeczna, nazwę swą zawdzięcza naturalnemu ukształtowaniu terenu. Położona była między miejscowościami Dubeczno (za torfowiskami)– Żdżarka- Luta i Doliną rz. Krzemianka. Jako samodzielna jednostka terytorialna nie istniała, i nie figurowała w „ Skorowidzu Miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej opracowanym na podstawie pierwszego powszechnego spisu ludności z dnia 30 września 1921 r. Na mapie zaś z 1932 r. zaznaczone są budynki co świadczy, że teren ten był zasiedlony w dużym oddaleniu od Wsi Dubeczno i mogła być traktowana jako Kolonia Dubeczno. W wykazie zaś „Urzędowych nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych” opracowanym przez „Komisję ustalania nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych” w 1967 r. dla województwa lubelskiego Powiat włodawski „Górki” oznaczone są jako obiekt fizjograficzny –las, gajówka. Początki zasiedlenia tego terenu możemy datować po okresie zasiedlenia miejscowości Dubeczno przez kolonistów narodowości niemieckiej (1900 -1905). Pierwszymi osadnikami też było społeczeństwo pochodzenia niemieckiego, którzy po wykarczowaniu lasów zakładali tu swoje gospodarstwa. Nasilenie zasiedlenia tego terenu przez ludność narodowości polskiej rozpoczęło się po zakończeniu działań Wojny Polsko – Bolszewickiej (1919 – 1920). Być może część osadników polskich skorzystała z Ustawy z dnia 17 grudnia 1920 r. „ O nadaniu ziemi żołnierzom Wojska Polskiego”. Pierwszą rodziną narodowości polskiej, która osiedliła się na tym terenie wg. niepotwierdzonych źródeł była rodzina państwa Krzyżanowskich. Do wybuchu II Wojny Światowej teren ten zamieszkiwali obywatele różnych narodowości: Polacy, Niemcy, Ukraińcy. W myśl dyrektywy Himmlera po żniwach 1940 r. ludność narodowości niemieckiej musiała opuścić te strony i skierować się na zachód w opuszczone przez Polaków gospodarstwa, a opuszczone gospodarstwa na terenie ,, Górek” zostały przekazane bądź przesiedleńcom z Kraju Warty bądź miejscowej ludności. Po zakończeniu działań II Wojny Światowej „Miejscowość Górki” zaczęła się powoli wyludniać . Mieszkańcy przenosili się do innych miejscowości np. Hańsk, Kol. Kulczyn, Dubeczno gdzie były lepsze warunki bytowe i klasa ziemi, i przejmowali gospodarstwa opuszczone przez ludność pochodzenia Ukraińskiego bądź przesiedleńców z Kraju Warty. „Miejscowość Górki ”położona była na piaszczystych wydmach, co nie zachęcało mieszkańców do dalszego tam gospodarowania. Już na początku lat pięćdziesiątych zaczęto tereny te systematycznie zalesiać. W dniu dzisiejszym jak bez mała stu laty od zasiedlenia tego terenu znów w tym miejscu szumi las, ale bystre oko może czasami dojrzeć zdziczałe drzewka owocowe lub krzewy świadczące o tym, że kiedyś toczyło się tutaj wiejskie życie.

Serdeczne podziękowania Panom Czesławowi Siwiec ze Wsi Luta oraz Zbigniewowi Osmulskiemu i Józefowi Zielińskiemu ze Wsi Dubeczno za pomoc w ustaleniu nazwisk oraz przybliżonej lokalizacji gospodarstw.

1915 r.

1932 r.

 Przybliżony wykaz rodzin , które udało mi się ustalić zamieszkujących „Miejscowość G ó r k i ”od chwili zasiedlenia przez kolonistów niemieckich do całkowitego jej wyludnienia, oraz przybliżona ich lokalizacja.
Nazwisko Lok. Gospodarstwa
1. Cylka 1
2. Dopłbień (Dołbniak) 2
3. Dyksa 3
4. Kopiel 3
5. Jagiełło 3
6. Kulesza 3
7. Homa 6
8. Hynkiel 7
9. Kużmicz 8
10. Grabowicz 9
11. Kopp 10
12. Przygocki 10
13. Kotłowski 11
14. Krauze 12
15. Sumiga 12
16. Krzyżanowski 13
17. Kublik 14
18. Kużmicz 15
19. Man(n) 16
20. Sołoducha 17
21. Najman 4
22. Rychlewski 4
23. Białek
24. Tokarski 5
25. Osmulski 18
26. Pilipczuk 19
27. Raban 20
28. Ruks 21
29. Friske 21
30. Sankowski 22
31. Szuba 24
32. Trusz 16
33. Zieliński 25
34. Sawczuk 26
35. Gawlik 1
36. Brzozowski 6
37. Wawryk (Wawrzyk) 27
38. Kałużny 28
39. Szmid ( Schmid) 29
40. Dołbniak 2
41. Man(n) –ojciec 23
Na odręcznie sporządzonej mapie figurują budynki bez nadanych numerów, ale do dnia dzisiejszego nie udało mi się ustalić do kogo mogły należeć.

Wersja do druku
 
Zdjęcie losowe
Cmentarz unicko - prawosławny
Pogodynka